Audyt BHP


Audyt z zakresu BHP to analiza stanu faktycznego dotyczącego bezpieczeństwa i higieny pracy, oraz zgodności warunków pracy z obowiązującymi przepisami dotyczącymi BHP.

Kodeks Pracy a także inne przepisy dotyczące BHP, nakładają na pracodawcę szereg zadań i obowiązków. Nieprzestrzeganie oraz niedopełnienie części z tych przepisów – grozi sankcjami karnymi, a w przypadku powstania wypadku przy pracy może również grozić stratami materialnymi, niewypłaceniem ubezpieczenia, oraz odpowiedzialnością karną. Do tego wszystkiego, mogą dojść również roszczenia poszkodowanych i ich rodzin.

Przeprowadzony przez nas Audyt BHP, pozwala zidentyfikować wszystkie nieprawidłowości bez konsekwencji prawnych dla przedsiębiorcy. Pozwala również w usunąć wszelkie niezgodności i uniknąć ewentualnych konsekwencji wyciąganych przez uprawnione organy kontroli.

Zakres audytu a także forma jego przeprowadzenia ustalana jest indywidualnie w zależności od potrzeb i oczekiwań klienta i może dotyczyć jednorazowego audytu, lub być przeprowadzana cyklicznie.

Zakres audytu z zakresu bezpieczeństwa i higieny pracy budynku obejmuje w szczególności sprawdzenie:

  • warunków pracy;
  • oceny ryzyka zawodowego na stanowiskach pracy
  • aktualności szkoleń w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy
  • wyników badań i pomiarów czynników szkodliwych dla zdrowia występujących w środowisku pracy
  • sposobu zapewnienia profilaktycznej ochrony zdrowia
  • rejestrów wypadów przy pracy i wprowadzonych działań prewencyjnych
  • prawidłowości stosowania środków ochrony indywidualnej, odzieży i obuwia roboczego oraz środków higieny osobistej
  • funkcjonowania systemu pierwszej pomocy w razie wypadku

Z każdego audytu sporządzany jest raport, który wykazuje ewentualne niezgodności z obowiązującymi przepisami. W chwili kiedy stwierdzona zostanie niezgodność bądź uchybienie – raport poszerzony wtedy zostaje o wskazówki dotyczące działań, które powinny zostać przedsięwzięte w celu doprowadzenia do pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami i stanem prawnym.

helmet-1636348_1920