Szkolenie stanowiskowe RID dla pracowników obsługujących towary niebezpieczne na kolei


szkolenie stanowiskowe dla pracowników RID

Oferujemy współpracę w dziedzinie przewozu towarów niebezpiecznych koleją (RID), obejmującą prowadzenie szkoleń:

Szkolenie stanowiskowe RID dla pracowników obsługujących towary niebezpieczne na kolei:

Pracownicy powinni być przeszkoleni z zakresu przepisów o przewozie towarów niebezpiecznych, zgodnie z ich odpowiedzialnością i obowiązkami. W przypadkach, w których przewóz towarów niebezpiecznych obejmuje multimodalne procesy transportowe, pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie przepisów obowiązujących dla innych rodzajów transportu. Pracownicy przewoźnika i zarządcy infrastruktury kolejowej powinni być dodatkowo szkoleni pod względem specyfiki ruchu kolejowego. To szkolenie powinno być przeprowadzone w formie szkolenia podstawowego i specjalistycznego.

a) Szkolenie podstawowe dla wszystkich pracowników: Wszyscy pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie znaczenia nalepek ostrzegawczych i oznakowań koloru pomarańczowego. Ponadto pracownicy powinni poznać procedurę powiadamiania przy stwierdzonych nieprawidłowościach.

b) Szkolenie specjalistyczne dla pracowników wykonawczych+ bezpośrednio związanych z przewozem towarów niebezpiecznych:

dodatkowo do szkolenia podstawowego, opisanego pod a), pracownicy powinni być przeszkoleni zależnie od zakresu obowiązków,

pracownicy powinni być objęci szkoleniem specjalistycznym, podzielonym na 3 grupy zawodowe podane poniżej, odpowiednio do grup zawodowych zgodnie

Dla przyporządkowania pracowników do poszczególnych grup zawodowych służy poniższa tabela:

Grupa zawodowaOpis grupy zawodowejPersonel 
1pracownicy wykonawczy bezpośrednio biorący udział w przewozach towarów niebezpiecznych.kierujący pojazdem trakcyjnym, pracownicy drużyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji 
2pracownicy odpowiedzialni za kontrolę techniczną wagonów używanych do przewozu towarów niebezpiecznychrewidenci wagonów lub pracownicy o podobnej funkcji 
3pracownicy służby ruchu i prowadzący rozrząd, pracownicy kierownictwa zarządcy infrastrukturydyspozytorzy, dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie lub pracownicy o podobnej funkcji 

Dodatkowe szkolenie specjalistyczne powinno obejmować co najmniej następujące tematy:

a) Kierujący pojazdem trakcyjnym lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 1:  

– dostęp do niezbędnych informacji o zestawianiu składu pociągu, obecności towarów niebezpiecznych i ich umiejscowieniu w pociągu;

– rodzaje nieprawidłowości;

– postępowanie w sytuacjach krytycznych przy nieprawidłowościach, przedsięwzięcia dla ochrony własnego pociągu i ruchu na sąsiednich torach.

Pracownicy drużyn manewrowych lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 1:

– znaczenie znaków dotyczących manewrowania, wg wzorów 13 i 15 RID; 

– odległości ochronne dla towarów klasy 1 zgodnie z  RID;

– rodzaje nieprawidłowości.

b) Rewidenci wagonów lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 2:

– przeprowadzanie oględzin wg Załącznika 9 (Warunki rewizji technicznej dla przejścia) Ogólnej umowy o użytkowaniu wagonów towarowych (AVV)11) ;

– przeprowadzanie kontroli  (tylko dla pracowników przeprowadzających kontrole);

– rozpoznanie nieprawidłowości.

c) Dyspozytorzy, dyżurni ruchu, nastawniczowie, zwrotniczowie lub pracownicy o podobnej funkcji, grupa zawodowa 3:

– postępowanie w sytuacjach krytycznych w przypadku wystąpienia nieprawidłowości;

– wewnętrzne plany awaryjne dla stacji rozrządowych

Szkolenie z zakresu bezpieczeństwa

Pracownicy powinni być przeszkoleni w zakresie ryzyk i zagrożeń stwarzanych przez towary niebezpieczne, odpowiednio do stopnia możliwości utraty zdrowia lub narażenia, spowodowanych zdarzeniem przy przewozie towarów niebezpiecznych, z uwzględnieniem ich załadunku i rozładunku. Szkolenie to powinno mieć na celu zaznajomienie personelu z bezpiecznymi sposobami postępowania z towarami niebezpiecznymi oraz z procedurami ratowniczymi.

Szkolenie uzupełnia się w regularnych odstępach przez szkolenia dokształcające, uwzględniające zmiany w przepisach.

Dokumentacja

Dokumentacja szkolenia  powinna być przez pracodawcę przechowywana i udostępniana na żądanie pracownika lub władzy właściwej. Dokumentacja powinna być zweryfikowana przy podejmowaniu nowego zatrudnienia.