Szkolenie dla firm wykorzystujących materiały chemiczne


Szkolenie dla przedsiębiorstw magazynujących, transportujących i wykorzystujących w procesach produkcyjnych materiały chemiczne

Tematyka szkolenia obejmuje m.in.:

  • Podstawy prawne: Ustawa o substancjach chemicznych i ich mieszaninach wraz z rozporządzeniami wykonawczymi, Rozporządzenia REACH i CLP
  • Zagrożenia stwarzane przez materiały chemiczne
  • Obowiązki użytkowników idystrybutorów wynikającez aktów prawnych
  • Załącznik nr II do rozporządzenia REACH (karta charakterystyki materiału niebezpiecznego)
  • Klasyfikacja mieszanin chemicznych
  • Oznakowanie oraz dobór opakowań do substancji i mieszanin chemicznych
  • Ograniczenia, zakazy oraz zezwolenia dotyczące substancji chemicznych
  • Sankcje prawne związane z nieprzestrzeganiem wymagań obowiązujących przepisów prawa
  • Ogólne zasady bezpieczeństwa dotyczące pracy z materiałami niebezpiecznymi.
  • Przewóz towarów niebezpiecznych

Czas trwania szkolenia: 8h

Uczestnicy:

 

Szkolenie dedykowane jest dla osób, które w przedsiębiorstwach odpowiedzialne są za spełnienie wymagań dotyczących pracy z materiałami niebezpiecznymi a także do kadry kierowniczej, menadżerskiej, oraz innych osób zainteresowanych omawianym tematem.

 

Cel:

 

W trakcie szkolenia omówione zostaną najważniejsze akty prawne dotyczące materiałów niebezpiecznych, przedstawione zostaną zasady bezpiecznej pracy z materiałami chemicznymi oraz obowiązki, jakie na przedsiębiorców nakładają obowiązujące umowy, ustawy i rozporządzenia.

 chemist-1636371_1920