Szkolenie Stanowiskowe ADR


Szkolenie stanowiskowe ADR na podstawie działu 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR

Oferujemy Państwu szkolenie stanowiskowe ADR na podstawie działu 1.3 i 8.2.3 Umowy ADR. Zakres każdego szkolenia ADR jest dostosowany do konkretnego odbiorcy, uwzględniając jego potrzeby oraz umiejętności. W zależności od funkcji osób, których dane szkolenie będzie dotyczyło (pracowników dokonujących załadunku bądź rozładunku oraz manipulacji towarami niebezpiecznymi, pracowników firm spedycyjnych lub wysyłkowych, a także kierowców innych niż posiadających zaświadczenia ADR) dane szkolenie będzie zróżnicowane w zależności od grupy osób w nim uczestniczących.

Nasze szkolenie ADR prowadzone są przez doświadczonego Doradcę ADR i RID który gwarantuje przekazanie wiedzy teoretycznej i praktycznej w przystępny dla każdego uczestnika sposób.

Konkretny Program szkolenia stanowiskowego ADR jest uzgadniany, oraz opracowywany przy udziale strony zamawiającej – tak żebydzięki czemu możliwe jest elastyczne dostosowanie konkretnego programu szkolenia do indywidualnych wymagań zamawiającego oraz specyfiki danego stanowiska w przedsiębiorstwie.

Szkolenie ADR oferowane przez ADResBHP, obejmują swoją tematyką zgodny z ustawą zakres zagadnień. Szkolenie podzielone jest na trzy części, które dotyczą:

  1. Część Ogólna – zapoznanie z wymaganiami ogólnymi przepisów ADR, klasyfikacją materiałów niebezpiecznych dokumentacją, oznaczeniami itp.,
  1. Część Specjalistyczna – dopasowana do specyfiki stanowiska pracy kursantów, zapewniająca szczegółowy instruktaż postępowania z materiałami niebezpiecznymi na każdym etapie działania i określająca zakres ich odpowiedzialności i obowiązków,
  2. Część dotycząca Bezpieczeństwa – dotyczący zagrożeń, jakie związane są z poszczególnymi typami substancji klasyfikowanych jako niebezpieczne i sposobów zapobiegania wypadkom, jak i reakcji po nastąpieniu wypadku i sposobów udzielania pomocy.

.

Każdy uczestnik szkolenia stanowiskowego ADR otrzymuje po jego ukończeniu stosowne zaświadczenie – zgodne z wymaganiami Umowy ADR. Odbycie takiego szkolenia uprawnia osoby mające styczność z towarami niebezpiecznymi do manipulowania nimi na terenie magazynu, terenie zakładu pracy, oraz przy załadunku oraz rozładunku.