Szkolenie z zakresu ochrony przeciwpożarowej


Szkolenie PPOŻ., ma na celu uzupełnienie wiedzy z zakresu ochrony przeciwpożarowej, jak również zdobycie praktycznych umiejętności postępowania na wypadek wystąpienia pożaru.

Szkolenie PPOŻ. podzielone jest na dwie części:

Część teoretyczna, podczas której poruszane są następujące zagadnienia:

  • zagrożenie pożarowe
  • ewakuacja i procedury alarmowe
  • zapoznanie z instrukcją pożarową obiektu
  • rozmieszczenie sprzętu pożarowego w obiekcie
  • obsługa podręcznego sprzętu gaśniczego
  • oznakowanie pożarowe i ewakuacyjne
  • pomoc poszkodowanym w pożarach

Część praktyczna, podczas której wykonywane są:

  • ćwiczenia ewakuacyjne
  • ćwiczenia z posługiwania się hydrantami wewnętrznymi oraz gaśnicami